สามพรานโพล ! สำรวจผลการแก้ไขปัญหาจราจร - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

สามพรานโพล ! สำรวจผลการแก้ไขปัญหาจราจร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. เปิดเผยว่า คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดตั้งศูนย์วิจัย สามพรานโพลล์ (SAMPRAN POLL) เป็นศูนย์วิจัยที่ต้องการค้นหาข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ สะท้อนความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมของประชาชน และสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงทางสังคมอื่นๆ โดย สามพรานโพลล์ สำรวจและสะท้อนเสียงของกลุ่มประชาชนทั้งประเทศต่อประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

     ผบช.รร.นรต. กล่าวว่า ในครั้งนี้ พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับ ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชนและผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สำรวจเรื่อง “เสียงสะท้อน คนขับรถ และ คนทั่วไปต่อ ผลการแก้ไขปัญหาจราจร” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนคนที่เป็นคนขับรถ และคนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,189 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน

     “จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ75.4 เป็นคนทั่วไป เช่น คนเดินเท้า ผู้โดยสารรถสาธารณะ ขณะที่ร้อยละ 24.6 สถานะเป็นคนขับรถ เมื่อถามถึง ผลการแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยวิธีการแบบใหม่ ตามความคิดเห็นของคนขับรถ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 60.1 ระบุว่าตำรวจ มีระบบการแก้ปัญหาจราจรที่ดูดี เป็นระบบมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 59.0 ระบุ ตำรวจ เสียสละทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาจราจรในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 58.4 ระบุตำรวจกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาจราจรค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 51.9 ระบุพฤติกรรมขับรถของประชาชนมีวินัยมากขึ้น ร้อยละ 48.6 ระบุความเร็วในการเดินทาง มีมากขึ้น และร้อยละ 54.9 ระบุการแก้ปัญหารถติดโดยภาพรวมดีขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ตามลำดับ” พล.ต.ท.ศักดา กล่าว

พล.ต.ท.ศักดา กล่าวต่อว่า ที่น่าพิจารณาคือ ผลการแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยวิธีการแบบใหม่ ตามความคิดเห็นของคนทั่วไป เช่น คนเดินเท้า ผู้โดยสารรถสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.3 ระบุ ว่า ตำรวจ มีระบบการแก้ปัญหาจราจรที่ดูดี เป็นระบบมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 49.6 ระบุว่า ตำรวจ เสียสละทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาจราจรในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 48.4 ระบุตำรวจ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาจราจรค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 45.9 ระบุพฤติกรรมขับรถของประชาชนมีวินัยมากขึ้น ร้อยละ 42.5 ระบุว่า ความเร็วในการเดินทาง มีมากขึ้น และร้อยละ 44.3 ระบุว่า การแก้ปัญหารถติดโดยภาพรวมดีขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news/301086
     น่าสนใจครับกับการที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะมีสำนักโพล สำนักวิจัย เพื่อสำรวจข้อมูลต่าง  ๆ ที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ   จะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงาน  อยากให้มีผลการทำโพลออกมาสู่สาธารณะชนบ่อย ๆ   และที่จริงไม่ควรต้องไปอิงสำนักโพลไหน ๆ  สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในสังคมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad