เปิดตำแหน่งใหม่ นายพล ... เพื่อ ?? - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เปิดตำแหน่งใหม่ นายพล ... เพื่อ ??

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ ราชกิจจาบุเบกษา ลงวันที่  25 พฤศจิกายน  2559 เรื่อง กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559  ความว่า 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และมติ ก.ตร.    ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2559 จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

     ข้อ 2 ให้มีชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยเทียบกับตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยเพิ่มเติมจากชื่อตำแหน่งที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้   
  1. )ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เทียบเท่า จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
  2. )ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เทียบเท่า ผู้บัญชาการ 
  3. )ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เทียบเท่า ผู้บังคับการ  
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ลงนามโดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

     ดู ๆ แล้วน่าจะเทียบเคียงตำแหน่งกับทางทหาร  ซึ่งพวกตำแหน่งที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มันคือตำแหน่งลอย ๆ ที่ไม่ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไร  แล้วแต่ทาง ผบ.ตร. จะมอบหมาย  ซึ่งจริง ๆ ทุกงานก็จะมี รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบอยู่แล้ว  มันเลยกลายเป็นตำแหน่งรองรับการ "เด้งเข้ากรุ" ของพวกนายพลทั้งหลาย  หรืออาจเอาไว้แต่งตั้งตรงนี้ก่อนแล้วค่อยโยกสู่ตำแหน่งหลัก

     สรุปก็คือ  ตำแหน่งพวกนี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ใด ๆ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รัฐบาล หรือ ประชาชน แม้แต่น้อย  ประเทศไทยมีนายพลมีเยอะที่สุดในโลกแล้ว เมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากร   สิ้นเปลีองไปมากมายทั้งเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ไหนจะต้องมีสำนักงาน มีนายตำรวจติดตาม คนขับรถ รถประจำตำแหน่ง ฯลฯ  เยอะ !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad