โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับความก้าวหน้าทางวิชาการ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับความก้าวหน้าทางวิชาการ

Royal Police Cadet Academy โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2444  และได้มีพัฒนาการด้านการศึกษาเรื่อยมา  พยายามสร้างมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหลาย   เดิมนั้นนักศึกษาจะมีเพียงนักเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้น  และมีเพียงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น   แต่ในปัจจุบันได้มีการแตกแขนงทางด้านการศึกษาออกไปมากยิ่งขึ้น  โดยมีคณะต่าง ๆ ดังนี้
  • คณะตำรวจศาสตร์(ป.โท)
  • คณะนิติวิทยาศาสตร์(ป.โท)
  • คณะสังคมศาสตร์(ป.โท)

     โครงสร้างของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนับจากอดีต จนถึงปัจจุบันที่เป็นระดับกองบัญชาการ  มีคณะต่าง ๆ เทียบกับระดับวิทยาลัย  สามารถรับนักศึกษาทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติครบตามหลักสูตรนั้น ๆ  มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ นั้น ก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อย  ไม่ต้องห่วงว่าจบมาแล้วจะถูกยกเลิกประกาศณีบัตร
     หลักสูตรที่เปิดสอนนั้นรับรองในความเข้มข้น  เพราะเปิดรับจำนวนไม่มาก  ท่านที่สนใจจะศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ หรือวิทยาการด้านการรักษาปลอดภัยต่าง ๆ ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad