สอบประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 57 !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

สอบประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 57 !!

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน 5,000 อัตรา  โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้
     ประกาศรับสมัคร  1 มิ.ย. 57
     เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  3 - 13 มิ.ย. 57
     สอบข้อเขียน  13 ก.ค. 57
     ทดสอบความเหมาะสมของร่างกาย  21 - 26 ก.ค. 57
     ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย  30 ก.ค. 57
     รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม  3 ส.ค. 57
     (วันเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบได้ที่ http://rcm.edupol.org/)

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน 
     1. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้น 
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
      ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้ 
         1.1 รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ประกอบด้วย 
                 1.1.1 ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 35 ข้อ 
                 1.1.2 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 35 ข้อ 
                 1.1.3 กฎหมายลักษณะพยาน จำนวน 20 ข้อ (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 
                 1.1.4 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 จำนวน 10 ข้อ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                        - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 
                        - กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
                 1.1.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ 
                         ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น 
                 1.1.6 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ 
                                ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ดังนี้ 
                              (ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                           (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปมัย การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ 
          1.2 พนักงานสอบสวน และ นิติกร (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ประกอบด้วย 
                 1.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 30 ข้อ 
                 1.2.2 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 30 ข้อ 
                 1.2.3 กฎหมายลักษณะพยาน จำนวน 20 ข้อ  (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 
                 1.2.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จำนวน 10 ข้อ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                 1.2.5 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ 
                            พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                            - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 
                         - กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
                 1.2.6 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
                           ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ ( Structure ) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 
                 1.2.7 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ 
                          ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ดังนี้ 
                           (ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                               (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปมัย การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ 
         1.3 รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ประกอบด้วย 
                 1.3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 จ ำนวน 25 ข้อ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556 
                 1.3.2 ภาษาไทย จำนวน 35 ข้อ  ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจ ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ 
                 1.3.3 ทักษะงานอำนวยการ จำนวน 30 ข้อ  ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้ 
                              - ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ 
                              - ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล 
                              - ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ 
                              - ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง 
                              - ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ 
                              - ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ 
                              - กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ 
                              - ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน 
                           - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ได้แก่ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

                 1.3.4 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, จำนวน 10 ข้อ 
                          พระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
                             - กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 
                             - กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
                 1.3.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น 
                 1.3.6 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จำนวน 25 ข้อ 
                          ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ดังนี้ 
                          (ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
                              (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปมัย การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ 

      เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาตามลำดับ จนครบ  จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

หมายเหตุ 1) วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 90 ข้อ ในการสอบข้อเขียน ของหน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตราและมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเป็นผู้กำหนด และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการออกข้อสอบ 
 2) ข้อสอบพื้นฐานที่ต้องสอบทุกตำแหน่ง จำนวน 60 ข้อ กส.เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้ 
      - พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จำนวน 10 ข้อ 
      - ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ 
      - ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน จ านวน 25 ข้อ 

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 1. รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และพนักงานสอบสวน 
      1.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
        (1) ว่ำยน้ำ ระยะทาง 25 เมตร แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                ชาย - ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน 
                หญิง - ผู้ทำเวลาไม่เกิน 1 นาที ถือว่า ผ่าน 
                จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป  
        (2) วิ่ง ระยะทาง 800 เมตร แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                ชาย - ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่า ผ่าน 
                หญิง - ผู้ทำเวลาไม่เกิน 7 นาที ถือว่า ผ่าน 
                จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป 
      1.2 สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน 
  2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และสายนิติกร 
      สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า ผ่าน 
ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า ไม่ผ่าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad