คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี ในวันตำรวจ - ตำรวจไทย

Breaking

ตำรวจไทย

ข่าวตำรวจ โดยตำรวจ เพื่อความเข้าใจกันมากขึ้น

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี ในวันตำรวจ


ข้าราชการตำรวจ
และพี่น้องประชาชนทั้งหลาย
                  
                   เนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ศกนี้ ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ
                   สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภาระหน้าที่อย่างหนึ่ง คือ ขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องสัมผัสใกล้ชิดประชาชนอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนการอำนวยความยุติธรรม โดยการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมทั่วถึงและเสมอภาค ดิฉันตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจดังกล่าว และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชน และประเทศชาติ
                   การทำงานของตำรวจจะให้ได้ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องอาศัยตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่อย่างแท้จริงแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการส่งเสริมการทำงานของตำรวจ โดยเฉพาะความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย ในปี ๒๕๕๘ ประเทศของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบสุขของสังคมในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการตำรวจในการพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้เห็น      พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของตำรวจในทุกระดับ ทำให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติดของตำรวจและภารกิจอื่น เป็นไปอย่างราบรื่นจนบรรลุเป้าหมายในที่สุด และขอขอบคุณผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                   สำหรับข้าราชการตำรวจทั้งหลาย ดิฉันขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ยึดมั่นในความสามัคคีปรองดอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจมืออาชีพ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีความภาคภูมิใจในอาชีพ ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติสืบไป
                   ในโอกาสวันตำรวจปีนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดปกป้องคุ้มครองข้าราชการตำรวจและครอบครัว พี่น้องประชาชนทั้งหลาย ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป
                                                                                                          สวัสดี  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad